Thursday, March 19, 2009

Goodview Hotel Tangxia, Guangzhou